Profil

Pædagogiske principper

​"Vibeskolen stiler højt - favner bredt"

 
Vi har en vision for Vibeskolen, der hedder ”Stiler højt, favner bredt”.
 
På baggrund af vores vision er der udarbejdet et værdiregelsæt med 5 fokusområder
 
 
Ledelse:

Handlekraftig og kompetent ledelse, der er tydelig/synlig, åben og inspirerende

Faglighed, kompetenceudvikling og udviklingsparathed

En dagligdag der udfordrer og udvikler alle, hvor  faglighed, engagement, motivation og kompetenceudvikling er en selvfølge, og hvor det er i orden at stille krav.

Fællesskab, anerkendelse , tillid og samarbejde

En skole på to matrikler, hvor der er plads til forskellighed med fokus på empati, nærvær, tryghed og  trivsel som fundament for et godt fællesskab for både elever, medarbejdere, ledelse og forældre

Sundhed og læring

Fokus på bevægelse, kost, gode vaner og velvære som forudsætning for og middel til læring og trivsel.
 

Tydelig kommunikation

Tydelig, ligeværdig og let tilgængelig kommunikation i alle relationer.

 

Mål for Vibeskolen:
Vores mål for  Vibeskolen  uddyber, hvad  vi mener, når vi siger ”Stiler højt- Favner bredt” , og  binder vores vision sammen med, hvordan vi tænker inkluderende undervisning på Vibeskolen.
 
 
Mål:
 • Alle elever skal hver dag føle sig velkomne på Vibeskolen i fysiske rammer, der understøtter et godt læringsmiljø.
 • Alle elever har ret og pligt  til hver dag at deltage i pædagogiske processer, der udvikler ny faglig, personlig og social læring
 • Alle elever skal hver dag føle sig som en del af det sociale fællesskab – særligt i klassen, men også i årgangen, fasen, matriklen og  på Vibeskolen
 
De 3 elementer i målsætningen er bundet op på den måde, som vi forstår inklusion på (Rasmus Alenkærs IC3 model)
 
Vi ser på
 • de fysiske rammer/ den fysiske tilstedeværelse og klasserumsledelse,
 • det sociale fællesskab – relationer
 • undervisning/læring – det didaktiske felt –
 
Vores udgangspunkt for arbejdet med børnene er en anerkendende pædagogik:
 • Hvor børnene møder voksne, der i holdning og handling respekterer dem. Hvor børnene bliver mødt, får lov til at være, udvikle sig og lære - derfra hvor de er, og dertil hvor de kan.
 • Hvor børnene bliver set som hele mennesker med stærke og svage sider, med mange intelligenser.
 • Hvor børnene oplever glæde og livslyst, oplever at tage initiativer og tro på sig selv, og oplever nære relationer til både børn og voksne.
 • Hvor børnene er en del af et fællesskab på grund af deres personlighed, og det de kan tilbyde fællesskabet.
 
 
 

De enkelte fag

På Vibeskolen tilbydes fag efter fagrækken i Folkeskoleloven.
Som 2. fremmedsprog tilbydes tysk
 
Ud over de almindelige skolefag tilbydes der valgfag på 7.-9. årgang. Valgfag er obligatorisk.
 
Valgfag 2016-17:
Spil og programmering
Film og Medier
Krop og motion
Kunst og design
Football for youngsters
Sløjd
Musik
Kost og ernæring
 

Vi tilbyder desuden

Motorik for de mindste elever

Svømning for 5. årgang

Hold i træarbejde i samarbejde med Ullerslev Husflidsforening

Hold i gamle håndarbejder i samarbejde med Ullerslev Husflidsforening

 

Evaluering af kvalitet

Det faglige niveau i undervisningen følges løbende af den enkelte lærer i de enkelte fag og i forhold til den enkelte elev. Forældrene holdes løbende underrettet om deres barns faglige niveau og målsætninger via elevplaner. Der foretages test i matematik og dansk på alle klassetrin i fase 1 og 2, hvor den enkelte klasses faglige niveau sammenlignes i forhold til en normalfordeling.
Undervisningen i fase 3 er målrettet slutmål i de enkelte fag. Den enkelte elevs faglige niveau vurderes og evalueres løbende, og undervisningen tilrettelægges målrettet på baggrund af den løbende evaluering . Der er tale om evaluering på mange forskellige niveauer  -  både kvantitative i form af karakterer, prøver og test samt kvalitative i form af projekter, logbøger, portefolio og elev- og forældresamtaler.
Ud over Vibeskolens egen evalueringsplan testes børnene gennem nationale test.
 
Oversigt over systematisk evaluering på Vibeskolen
 • Årgangskonferencer. Vi afholder 2 konferencer hvert år på alle årgange.
  • En konference i efteråret, hvor vi på baggrund af trivselsundersøgelse evaluerer på årgangens trivsel. Der udarbejdes efterfølgende handleplaner for enkeltelever/grupper af elever/klasser.
  • En konference i foråret, hvor vi på baggrund af test - herunder nationale test evaluerer det faglige niveau. Der udarbejdes efterfølgende handleplaner for enkeltelever/grupper af elever.
 • Elevplaner. Vi arbejder med dynamiske elevplaner, hvor vi løbende følger den enkelte elevs progression. Vi benytter elevplansværkstøjet KMD Vokal.
 • Test på alle årgange i dansk og matematik
 • Nationale test
 • Uddannelsesparathedsvurdering i 8. årgang

 

 

Skolens indsatsområder

Indsatsområder i 2015-18

 • —Alle medarbejdere benytter KMD-Educa som deres planlægningsværktøj.
 • —Alle ledere deltager over en 3-årig periode på masteruddannelse og er med i aktionslæringsforløb som facilitatorer i forhold til læringsmålstyret undervisning.
 • —Ressourcepersoner uddannes som facilitatorer i læringsmålstyret undervisning gennem aktionslæringsforløb
 • —Vi arbejder med dynamiske elevplaner
 • —Udviklingsforløb i matematik sammen med læringskonsulenter fra undervisningsministeriet
 • —Vi har årgangskonferencer, hvor vi bruger data (herunder resultater fra test) som afsæt for arbejdet med elevernes læring og trivsel
 • Aldersintegreret undervisning i afdeling Aunslev
 • —Vi samarbejder med daginstitutionerne omkring sprogvurdering
 • —Alle lærere skal understøtte elevernes brug af Vitre (læse/skrive støtte program)
 • —Vi har særligt ledelsesmæssigt fokus på læsevejledning
 • —Læsevejlederne vejleder lærere og elever med afsæt i vores læsepolitik, og støtter op om  handleplaner, der udarbejdes  på baggrund af årgangskonferencer
 • —Lektiehjælp ændres til studietid og faglig fordybelse, og der sættes faglærere og vejledere på studietiden for at øge det faglige fokus
 • —Pædagoger varetager understøttende undervisning i fase 1 og sætter fokus på trivsel, social træning og bevægelse
 • —Der registreres fravær i hver lektion
 • —Etablering af ledelsesstruktur med faste ledere på begge matrikler
 • —Vi uddanner matematikvejledere, læsevejledere og bevægelsesvejledere
 • —Vi inspirerer konstant til bevægelse og bevægelsespolitikken behandles i alle relevante fora.
—I forhold til implementering af Folkeskolereformen har vi særligt fokus på:
 • En ny og anderledes skoledag/skoleuge
 • Nye forenklede fælles mål
 • Resultat -og målstyring
 • Fra undervisningsmål til læringsmål for den enkelte elev
 • Understøttende undervisning
 • Tidlig sprogstart
 • Bevægelse hver dag
 • Fra klasselærer til kontaktlærer
 • Samarbebjde med eksterne
  • Østfyns Museer (undervisningsforløb for 3.-6. klasse)
  • Musikskole (Kor på hver fase samt musical i fase 2)
  • Ungdomsskole (Valgfag)
 

Profilskole i idræt, leg og bevægelse

Vibeskolen er profilskole i leg og bevægelse. Skolen er DGI-certificeret. Det betyder, at vi har en særlig forpligtelse på at have fokus på bevægelse i undervisningen og i pauser. Det betyder også, at vi løbende har fokus på bevægelse, og at alle vores medarbejdere har fået kurser i at implementere bevægelse i dagligdagen. Som profilskole er vi med i flg. projekter

 • LComotion og  Gameboosters (Fase 3) (Bevægelse i undervisningen) .Samarbejde med Dansk Skoleidræt.
 • SDU-pilotprojekt (Trivsel og bevægelse) fase 2 (Bevægelse, trivsel og sundhed). Samarbejde med SDU
 • Styr på Sundheden (Fase 1) (Sundhed og Bevægelse i undervisningen) Samarbejde med Dansk Skoleidræt
 • Sæt Skolen i bevægelse. Samarbejde med Dansk Skoleidræt
 • Legepatrulje (fase 1 og 2)
 • Motion for sjov. Idræt for idrætssvag børn
 • Samarbejde med idrætsforeninger i lokaleområdet
 

Skolens dagligdag og faste aktiviteter

Skolen er opdelt i faser:
Fase 1 = 0.-3. klasse
Fase 2 = 4.-6. klasse
Fase 3 = 7.-9. klasse
 
Alle elever møder kl. 8.00. Skoledagens længde varierer alt efter, hvilken fase man tilhører. Der er studietid 2 timer om ugen for fase 1, 3 timer om ugen for fase 2 og 2 timer om ugen for fase 3
Daglidagen er opdelt i lektioner og pauser. Der er i løbet af dagen både faglig undervisning og understøttende undervisning.
Dagen er forskellig i henholdsvis fase 1 , 2 og 3 og er tilpasset den enkelte elevgruppe.
Fra 1. august 2016 har vi ændret lektionslængden, således at alle lektioner er 60 min.
Vi har konverteret 1 understøttende undervisningstime om ugen på alle klassetrin til 2-lærerordning i én time om ugen for alle klassetrin.
 
For at leve op til interntionerne om en varieret skoledag arbejder vi i fase 1 og 2 med en fagdag hver 14. dag. Hver anden onsdag arbejdes der med særligt fokus på et fag eller et fagligt tema. Der arbejdes på tværs af klasser og matrikler. Ofte er eleverne ude af huset, og der tilbydes mange forskellige læringsmiljøer.
Hver anden uge fordyber eleverne i fase 3 sig i valgfag, som er samlet i en blok på 4 timer. Her bliver der mulighed for fordybelse i faget.
 
I afdeling Ullerslev har eleverne mulighed for at at købe frokost i kantinen i Ullerslev Kultur -og idrætscenter. I afdeling Aunslev kan eleverne bestille mad i hallens cafeteria.
 
Eleverne i 8. og 9. årgang må forlade skolen i spisepausen
 
Der er etableret frugtordning  og mælkeordning på Vibeskolen, og der kan således bestilles frugt og mælk for en periode.

Eventuelle særlige undervisningstilbud

 

 • Morgenkometen er et særligt ilbud for børn, der har svært ved at komme i skole
 • Skolen har et kompetencecenter, som tilbyder særlige undervisningsforløb samtaler mm. til elever med særlige behov.
 • Fra 1. august 2014 har vi startet en Akut-funktion "Kometen". Kometen er et pusterum for de elever, som trænger til en mindre pause fra undervisningen.
 • Vi tilbyder hold i træarbejde og håndarbejder for elever i fase 2 i samarbejde med Ullerslev Husflidsforening
 
 
 

Lektiepolitik

Studietid og faglig fordybelse

Skoleåret 2016-17.

Ord skaber virkeligheder, og ordet lektier er forbundet med mange negative oplevelser hos mange børn. Samtidig går børnene i skole i så mange timer, så det svarer til en hel arbejdsdag. Det betyder, at de som udgangspunkt skal have fri, når de kommer hjem fra skole. Der er også forskningsresultater der viser, at lektier ikke betyder noget i forhold til børns læring. John Hattie har det som nr. 94 over parametre, der har betydning for børns læring.

Derfor skal børn som udgangspunkt ikke have lektier for på Vibeskolen. Og derfor skal vi frem over benytte andre udtryk for lektiehjælp og faglig fordybelse. Frem over bruger vi udtrykkene ”studietid og faglig fordybelse”

I forhold til arbejdet  hjemme så

 • kan der være tale om, at elever i fase 2 og 3 har brug for at arbejde med faglig fordybelse hjemme i forhold til større opgaver.
 • skal elever stadig læse 20 min. hver dag hjemme i fase 1, 2  og 3.

 

Rammer for studietid og faglig fordybelse er flg.:

 • Fase 1,  to timer om ugen
 • Fase 2, tre timer om ugen
 • Fase 3, to timer om ugen.

Studietid og faglig fordybelse er obligatorisk og kan således placeres på alle tidspunkter af dagen. Timerne kan placeres som hele og halve timer.

 

Indhold i studietid og faglig fordybelse:

Studietid og faglig fordybelse skal kobles tæt på fag, og skal have en faglighed, som er skarp. Den enkelte elevs læringsmål skal være udgangspunkt for arbejdet i studietiden og den faglige fordybelse.

Det betyder flg.:

 • Studietid og faglig fordybelse skal som udgangspunkt varetages af de faglærere, der har klassen/årgangen
 • Studietid og faglig fordybelse planlægges med udgangspunkt i årgangen, således at eleverne er sammen med dem, som de er vant til at agere sammen med og således, at de voksne kender børnene og deres læringsmål.
 • Det tilstræbes at studietid og faglig fordybelse placeres samtidig for hele fasen, idet det skaber mulighed for fleksibilitet og mulighed for at tilknytte vejledere til studietiden.
 • Ressourcen er én lærer pr. klasse
 • Der kobles ressourcepersoner fra PLC på timerne til studietid og faglig fordybelse. (læsevejledere og matematikvejleder), som kan varetage særlige træningsopgaver med grupper af elever på skift på de enkelte årgange.

 

 

Skolens regler og normer for elevernes opførsel

 
 
Baggrund:
På Vibeskolen har vi en vision, der hedder:
 
”Stiler højt -  favner bredt”
 
Det betyder, at vi ønsker dygtige elever, men også at alle elever uanset niveau skal udfordres og have en god skolegang.
For at opnå dette, tror vi, at det er vigtigt, at alle
 • hver dag føler sig velkomne på Vibeskolen i fysiske rammer, der understøtter et godt læringsmiljø.
 • har ret og pligt til hver dag at deltage i pædagogiske processer, der udvikler ny faglig, personlig og social læring
 • hver dag føler sig som en del af det sociale fællesskab – særligt i klassen, men også i årgangen, fasen, matriklen og på Vibeskolen
Det er vores mål, at skolens ordens- og trivselsregler understøtter disse målsætninger.
 
Det er vigtigt at understrege, at vi alle – elever, forældre, ansatte og ledelse – er medansvarlige for at sikre et godt miljø på skolen, både hvad angår fysiske rammer, læring og det sociale fællesskab.
Vi skal alle bidrage til at skabe en god skole, som vi kan være stolte af.
 
I den enkelte klasse skal der hvert år udarbejdes lokale ”Klasseregler”, der understøtter Vibeskolens Ordens- og trivselsregler.
 
Vibeskolens ordens- og trivselsregler omhandler
 • de fysiske rammer,
 • læring
 • det sociale fællesskab.
 
Regler fysiske rammer:
 
”Alle skal hver dag føle sig velkomne på Vibeskolen i fysiske rammer der understøtter et godt læringsmiljø”
 
Derfor
 • Passer vi godt på skolens og hinandens ting
 • Hjælper forældre deres børn til at passe godt på bøger og andre ting, der lånes på skolen
 • Erstatter forældrene som udgangspunkt de bøger og ting, som deres børn måtte komme til at ødelægge
 • Spiller vi bold udenfor
 • Rydder vi op efter os selv og hjælper andre
 • Hjælper vi til med at holde skolen ren (ved f.eks. at lave lokale regler for brug af indesko o.lign.)
 
Derved opnår vi, at
 • Skolen kan købe nye ting frem for at bruge skolens midler på at erstatte ting/reparere skader
 • Der bliver gjort ordentligt rent
 • Vi føler os alle velkomne
 
Regler læring:
 
”Alle har ret og pligt til hver dag at deltage i pædagogiske processer, der udvikler ny faglig, personlig og social læring”
 
Derfor:
 • Møder vi velforberedte, dvs. vi er veludhvilede, velforberedte og har spist en god morgenmad
 • Møder vi til tiden
 • Har vi en fornuftig madpakke med – og skolen giver mulighed for køb af ernæringsrigtig mad på skolen.
 • Er slik, chips, sodavand, energidrikke og andre søde sager ikke tilladte på skolen i undervisningstiden. Undtaget herfra er særlige lejligheder efter aftale med klassens lærere.
 • Deltager vi aktivt i undervisningen.
 • Tilstræber vi at minimere fravær. Det betyder bl.a. at vi kun ved ganske særlige lejligheder beder om ekstraordinær fri.
 • Gives der hurtigst muligt besked til elevens lærere, når elever er fraværende - meget gerne via kontaktbogen på Intra.
 • Følger skolen straks op på ulovligt fravær
 • Er vi åbne over for nye muligheder i undervisningen
 • Hjælper vi hinanden
 • Har vi en ”forældrebank” hvor interesserede forældre kan stille sig til rådighed ud fra evner og interesser
 
Derved opnår vi, at
 • Der bliver mulighed for anderledes og spændende læring
 • Der bliver mere tid til alle
 • Alle tager ansvar
 • Vi kan have det sjovt samtidig med, at vi lærer
 
Regler det sociale fællesskab:
 
”Alle skal hver dag føle sig som en del af det sociale fællesskab”
 
Derfor
 • Hilser vi på hinanden, når vi mødes
 • Accepterer vi at vi er forskellige
 • Hjælper og støtter vi hinanden
 • Tager vi ansvar for at andre befinder sig godt, og har sin plads i fællesskabet, og ikke står alene
 • Har vi en positiv og åben indstilling til hinanden og respekterer hinandens holdninger
 • Hygger vi os med hinanden
 • Er vi åbne og imødekommende
Derved opnår vi , at
 •  Vi føler os velkomne
 • Vi føler os som en del af fællesskabet
 • Vi har fokus på, at ingen er alene
 • Vi får nye venner
 
Godkendt af skolebestyrelsen den 19/11 2012.